Hosters

دستور های هاستر ها | The Commands Of Hosters هاستر 1: HOC/: چت مخصوص هاستر ها AUp/: بالا رفتن در حالت عمودی با تعیین Distance ADown/: پایین رفتن در حالت عمودی با تعیین Distance Fly2/: پریدن…

ادامه خواندنHosters

Helpers

دستورات هلپر ( Helper ) مشاهده لیست درخواست های کمک: [Helpmes/] بازکردن درخواست کمک: [AH/] بستن درخواست کمک با استفاده از Id: [CH/] بستن درخواست کمک به صورت مستقیم: [CCH/] صحبت کردن در درخواست…

ادامه خواندنHelpers

Leaders

حداقل سطح مورد نیاز برای رهبر شدن: دسته نظامی (کاپ) : سطح 20+  دسته متوسط (مافیا): سطح 18+ دسته ملایم : سطح 18+ هیتمن: سطح 30+ دستورات LC/ چت رسمی لیدر ها Invite/ دعوت کردن بازیکن…

ادامه خواندنLeaders