ادمین یک | Trial Admin

 • ADH/: لیست کامند های ادمین
 • HOH/: لیست کامند های هاستر
 • A/: چت مخصوص ادمین ها
 • LC/: چت مخصوص لیدر ها
 • O/: چت اطلاع رسانی همگانی
 • LLC/: مشاهده چت بازیکنان بر اساس لول
 • CCA/: پاک کردن تمامی چت ها برای بازیکنان
 • TogHosterChat /: نشان ندادن چت های HOC/
 • TogAdminNotice/: نشان ندادن چت های Notice 
 • TogAdminWarn/: نشان ندادن وارن های بازیکنان 
 • TogAdminChat/: نشان ندادن چت های A/
 • AR/: باز کردن ریپورت
 • CR/: بستن ریپورت
 • CCR/: بستن ریپورت در حال صحبت
 • AL/: صحبت در ریپورت
 • Reports/: دیدن ریپورت های منتظر پاسخ
 • ADEH/: مشاهده دستور های ادمین ایونت
 • EMembers/: مشاهده تعداد افراد حاضر در ایونت
 • EWinner/: اعلام برنده ی اونت
 • Events/: مشاهده لیست ایونت های در انتظار تایید
 • EMute/: فعال یا غیر فعال کردن حالت میوت ایونت
 • ESkin/: ست کردن اسکین برای بازیکنان ایونت
 • ERespawn/: فعال یا غیر فعال کردن حالت رسپاون بازیکنان ایونت
 • (EKick (/Ekk/: اخراج یک بازیکن از ایونت
 • AJoin/: باز کردن ایونت تلپورت
 • RJoin/: بستن ایونت تلپورت
 • Check/: دیدن مشخصات Stats بازیکن
 • FindMulti/: پیدا کردن اکانت های مولتی بازیکن
 • FindHW/: پیدا کردن Hardware های مشترک
 • CheckSkill/: دیدن Skill های بازیکن
 • CheckMute/: بررسی مدت زمان باقی مانده از محرومیت چت بازیکن 
 • CheckMember/: بررسی شغل بازیکنان
 • MyWeather/:عوض کردن آب و هوا برای خود
 • MySurf/: فعال کردن حالت Surf برای خود
 • MyPos/: نشان دادن موقعیت (Position) شما در سرور
 • Fly2/: پریدن بلند به سمت جلو
 • Fly/: پرواز کردن در هوا
 • AUp/: بالا رفتن در حالت عمودی با تعیین Distance
 • ADown/: پایین رفتن در حالت عمودی با تعیین Distance
 • Rec/: رفتن به حالت Spec  و دیدن تمامی چت بازیکن (برای خارج شدن از SO/ استفاده می شود)
 • SP/: رفتن به حالت Spec
 • SO/: خارج شدن از حالت Spec 
 • AVLD/: بازکردن یا بستن ماشین های ادمین برای پلیر ها بر اساس فاصله
 • AVL/: بازکردن ماشین های ادمین برای پلیر ها بر اساس ایدی ماشین
 • (TakeGun (/TG/: گرفتن تمامی اسلحه های بازیکن
 • ALicSuspend/: تعلیق کردن License بازیکن
 • ASL/: دیدن License های بازیکن
 • JVR/: برای Respawn کردن ماشین های شغل ها
 • AFVR/: برای Respawn کردن ماشین های فکشن ها
 • PVR/:  برای Respawn کردن ماشین های پریمیوم
 • StopAD/: متوقف کردن نمایش تبلیغات یک بازیکن در سرور
 • (RemoveBillBoard (/RMB/: پاک کردن بیلبورد های رزو شده
 • AStopLive/: متوقف کردن Live
 • Lives/:  مشاهده لیست Live های در حال اجرا
 • Mark/: علامت گذاری یک منطقه برای Goto کردن
 • GotoMark/: رفتن به منطقه ای  که از قبل علامت گذاری کرده اید
 • GoBack/: برگشتن به مکان قبل از استفاده از Goto
 • DFind/: اعلام Find شدن شما توسط بازیکن 
 • NoFind/: پیدا نشدن توسط بازیکنان
 • SetInt/: عوض کردن Interior که در آن هستید
 • SetVW/: عوض کردن Virtual World
 • AGR/: تایید درخواست Goto هلپر ها
 • FJList/: نمایش ID فکشن ها و Job ها
 • ADuty/: رفتن به حالت انجام وظیفه
 • ARelog/: ریلاگ دادن یک بازیکن
 • JetPack/: دریافت جت پک
 • RJetPack/: حذف جت پک
 • Wars/: دیدن مشخصات جنگ های فکشن های مافیایی
 • WarDuty/: رفتن در لیست ادمین وار
 • Slap/: پرتاب کردن بازیکن به بالا با ارتفاع 3 متر
 • Respawn/: ری اسپاون دادن بازیکن
 • PM/: پیام دادن به بازیکنان
 • CheckHelpMe/: بررسی Helpme هلپر ها
 • CheckSuspend/: بررسی Suspend بازیکنان
 • AJail/: فرستادن بازیکن به زندان توسط ادمین ( از روی نیک نیم )
 • SAjail/: فرستادن بازیکن به زندان توسط ادمین بدون دیدن بازیکنان ( از روی نیک نیم )
 • IDAjail/: فرستادن بازیکن به زندان توسط ادمین ( از روی ID )
 • SIDAjail/: فرستادن بازیکن به زندان توسط ادمین بدون دیدن بازیکنان ( از روی ID )
 • Mute/: محروم کردن بازیکن از چت کردن ( از روی نیک نیم )
 • SMute/: محروم کردن بازیکن از چت کردن بدون دیدن بازیکنان ( از روی نیک نیم )
 • IDMute/: محروم کردن بازیکن از چت کردن ( از روی ID )
 • SIDMute/: محروم کردن بازیکن از چت کردن بدون دیدن بازیکنان ( از روی ID )
 • Ban/: محروم کردن بازیکن ( از روی نیک نیم )
 • SBan/: محروم کردن بازیکن بدون دیدن بازیکنان ( از روی نیک نیم )
 • BanID/: محروم کردن بازیکن ( از روی ID )
 • SBanID/: محروم کردن بازیکن بدون دیدن بازیکنان ( از روی ID )
 • Kick/: کیک کردن بازیکن
 • SKick/: کیک کردن بازیکن بدون دیدن بازیکنان
 • OffWarn/:  هشدار دادن به بازیکن در حالت آفلاین
 • Warn/:  هشدار دادن به بازیکن در حالت آنلاین
 • TSA/:  نمایش ادرس تیم اسپیک برای تمامی سرور
 • Foa/:  نمایش ادرس انجمن برای تمامی سرور
 • RAC/: برای Respawn کردن تمام ماشین های بدون سرنشین سرور
 • OffCheck
 • DMList
 • PlayAnim
 • CheckHP
 • CheckSuspend
 • LmsList
 • StopNews
 • PlayAnim
 • WarList
 • PBList

 

ادمین دو | Main Admin

 • Go/
 1. LSBank: رفتن به بانک Los Santos 
 2. LVBank: رفتن به بانک Las Venturas 
 3. SFBank: رفتن به بانک San Fierro
 4. 4rah: رفتن به 4 راه 4 Rah
 5. LS: رفتن به شهر Los Santos 
 6. LV: رفتن به شهر Las Venturas
 7. EQ/: رفتن به روستای El Querbados
 8. FC/: رفتن به روستای Fort Carson
 9. LB/: رفتن به روستای Las Barrancas
 10. DM/: رفتن به روستای Dillimore
 11. MG/: رفتن به روستای Montgomery
 12. BB/: رفتن به روستای BlueBerry
 13. PC/: رفتن به روستای Palomino Creek
 14. AP/: رفتن به روستای Angel Pine
 15. AA/: رفتن به فرودگاه خاکی Abandoned Airport
 16. SF/: رفتن به San Fierro 
 17. SF1/: رفتن به پمپ بنزین SF  
 18. BS/: رفتن به روستای SF  
 19. SFM/: رفتن به کوه SF  
 20. SFT/: رفتن Tuning SF 
 21. PD/: رفتن به پارکینگ فکشن PD 
 22. Jail/: رفتن به مکان Jail 
 23. LSA/: رفتن به Airport شهر LS
 24. CS/: رفتن به CarShop
 25. Spawn/: رفتن به  Spawn
 26. Island1/: رفتن به جزیره 1
 27. Island2/: رفتن به جزیره 2

 

 • SendLS/: تلپورت کردن یک شخص به LS
 • Send4Rah/: تلپورت کردن یک شخص به 4 راه
 • DVD/: پاک کردن تمام ماشین هایی که توسط ادمین ها ساخته شده اند(بر اساس Distance)
 • UDVD/:پاک کردن تمام ماشین های بدون سرنشین که که توسط ادمین ها ساخته شده اند(بر اساس Distance)
 • DV/: از بین بردن ماشین از داخل ماشین (ماشین ادمین)
 • Freeze/:  ایستادن بازیکن در یک نقطه
 • UnFreeze/: متوقف کردن حالت ایستادن بازیکن در یک نقطه
 • FreezeAll/: ایستادن تمامی بازیکنان در یک نقطه با توجه به Distance
 • UNFreezeAll/: متوقف کردن حالت ایستادن تمامی بازیکنان در یک نقطه
 • SetHP/: تعیین HP بازیکن
 • SetHPAll/: تعیین HP تمامی بازیکنان یک محدوده
 • SetArmor/: تعیین Armor بازیکن
 • SetArmorAll/: تعیین Armor تمامی بازیکنان یک محدوده
 • CheckWeapons/: دیدن اسلحه های بازیکن
 • StopEvent/: متوقف کردن یک ایونت
 • GotoHQ

 

ادمین سه | Pro Admin

 • LockEngine/: برای قفل کردن Engine ماشین ها
 • UnLockEngine/: برای باز کردن Engine ماشین ها
 • SafeZone/: باز و بسته کردن مناطق امن
 • (RespawnCar (/RC/: برای Respawn کردن ماشین از بیرون
 • RTC/: برای Respawn کردن ماشین از داخل
 • RACD/: برای Respawn کردن ماشین ها بر اساس Distance
 • RACM/: ماشین هایی که خود ساختید Respawn میدهد
 • RAVM/: پاک کردن تمام ماشین هایی که خود ساختید
 • RAV/: پاک کردن تمام ماشین هایی که توسط ادمین ها ساخته شده اند
 • URAV/: پاک کردن تمام ماشین های بدون سرنشین که که توسط ادمین ها ساخته شده اند 
 • GotoCar/: برای Goto کنار یک ماشین
 • House/: برای Goto کردن در یک خانه
 • Biz/: برای Goto کردن در یک بیز
 • SBiz/: برای Goto کردن در یک اس بیز
 • Gotointerior/: رفتن به اینتریور ها
 • Ints/: نشان دادن نام و ID اینتریور ها
 • GetCar/: برای آوردن یک ماشین به سمت خود
 • EnterCar/: برای وارد شدن به ماشین از طریق ID
 • JetPackTo/: دادن جت پک
 • RAM/: وارد شدن به House هایی که بسته هستند
 • (TP (/Gethere/: تلپورت کردن یک بازیکن
 • AHRec/: دیدن چت و کامند های یک بازیکن
 • UnAHRec/:  خارج شدن از حالت AHRec
 • SetJob/: تغییر شغل
 • Drag/: کشیدن بازیکن درون ماشین ها
 • VehColor/: عوض کردن رنگ ماشین
 • VehE/: ساخت چند ماشین از سمت شرق و غرب
 • VehN/: ساخت چند ماشین از سمت شمال و جنوب
 • Nitro/: گذاشتن نیترو بر روی ماشین
 • Veh/: ساخت ماشین
 • AmodVeh/: اسپورت کردن ماشین
 • AmodVehD/: اسپورت کردن ماشین ها براساس Distance

 

ادمین چهار | Lead Admin

 • FAV/: برای Fix کردن تمامی ماشین های سرور
 • FAVM/: برای Fix کردن تمام ماشین هایی که ساختید
 • ATL/: گرفتن لایسنس
 • ATLAll/: گرفتن تمامی لایسنس ها
 • VehSlap/: ماشین را به هوا پرتاب می کند
 • SuperVehSlap/: ماشین را با شتاب زیادی به بالا پرتاب می کند
 • FixVeh/: برای Fix کردن ماشین هایی که ساختید
 • Flip/: ماشین را Fix و صاف می کند
 • TSA/: نمایش دادن سرور تیم اسپیک سرور برای بازیکنان
 • FOA/: نمایش دادن سایت فروم سرور برای بازیکنان
 • RPFV/: برای پیاده کردن  یک فرد از داخل وسیله نقلیه
 • GG/: دادن اسلحه
 • (TakeGunAll (/TGAll/: برای گرفتن اسلحه تمامی بازیکنان
 • GGAll/: برای دادن اسلحه به تمامی بازیکنان
 • SetVehHP/: برای تعیین سطح HP ماشین
 • SetVehHPD/: برای تعیین سطح HP تمامی ماشین ها بر اساس 
 • FAVD/: برای Fix کردن تمام ماشین ها بر اساس 
 • [LFA [/LicensesForAdmins/:  لایسنس دادن به خود
 • Send

 

ادمین پنج | Head Admin

 • Duels/: دیدن ID مربوطه به Duel های در حال اجرا
 • StopDuel/: متوقف کردن Duel
 • StopPB/: متوقف کردن Paint ball
 • AFill/: برای افزایش بنزین ماشین
 • ATuning/: برای اسپورت کردن ماشین های خاص مانند Sultan, Jester  و …
 • UnJail/: برای آزاد کردن بازیکن از زندان
 • Refs/: چک کردن Referral
 • GetIP/: گرفتن IP پلیر
 • Tod/: تغییر ساعت سرور
 • AFCheck/: چک کردن موجودی HQ فکشن ها مانند Materials , Drugs  و …
 • ClearWanted/: برای پاک کردن وانتد های شخص
 • Weather/: عوض کردن آب و هوا برای یک نفر
 • WeatherAll/: عوض کردن آب و هوا برای تمام سرور
 • UnMute/: درآمدن از حالت Mute
 • MyUnjail/: ازاد کردن خود از زندان
 • BanIP/: محروم کردن یک IP 
 • EHS/: فعال کردن هدشات ایونت

 

ادمین شش | General Admin

 • Surf/: فعال کردن حالت Surf برای بازیکن
 • SkyDive/: پرتاب شدن به بالا و گرفتن چتر نجات
 • SkydiveD/: پرتاب شدن به بالا و گرفتن چتر نجات بر اساس Distance
 • IL/: موشک فان
 • SurfD/: فعال کردن حالت Surf برای  بازیکنان بر اساس Distance
 • UnSurfD/: غیر فعال کردن حالت Surf برای  بازیکنان بر اساس Distance
 • SurfAll/: فعال کردن حالت Surf برای تمام بازیکنان
 • UnSurfAll/: غیر فعال کردن حالت Surf برای تمام بازیکنان
 • PR/: موشک فان
 • DY/: گذاشتن دینامیت
 • Reps/: مشاهده تعداد RepPoint های پلیر
 • Golds/: مشاهده تعداد Gold های پلیر
 • UnSurf/: غیر فعال کردن حالت Surf برای بازیکن
 • GetIPAll/: گرفتن IP تمامی پلیرها
 • TDName/: پاک کردن اسم اکانت در بالای مپ
 • GiveVeh/: دادن وسیله نقلیه به بازیکن
 • ELCS/: مخصوص ایونت LCS
 • EAnim/: برای محدود کردن Anim زدن بازیکنان ایونت
×
×

سبد خرید