دستور های هاستر ها | The Commands Of Hosters

هاستر 1:

HOC/: چت مخصوص هاستر ها
AUp/: بالا رفتن در حالت عمودی با تعیین Distance
ADown/: پایین رفتن در حالت عمودی با تعیین Distance
Fly2/: پریدن بلند به سمت جلو
Fly/: پرواز کردن در هوا
CheckSkill/: دیدن Skill های بازیکن
CheckJob/: چک کردن شغل بازیکن
SP/: رفتن به حالت Spec
SO/: خارج شدن از حالت Spec 
Find/: پیدا کردن مکان بازیکنان
DFind/: اعلام Find شدن شما توسط بازیکن 
NoFind/: پیدا نشدن توسط بازیکنان
ASL/: دیدن License های بازیکن
SetInt/: عوض کردن Interior که در آن هستید
SetVW/: عوض کردن Virtual World
(TakeGun (/TG/: گرفتن تمامی اسلحه های بازیکن
Wars/: دیدن مشخصات جنگ های فکشن های مافیایی
MySurf/: فعال کردن حالت Surf برای خود
MyPos/: نشان دادن موقعیت (Position) شما در سرور
MyWeather/: عوض کردن آب و هوا برای خود
AVL/: بازکردن ماشین های ادمین برای پلیر ها
TogHosterChat /: نشان ندادن چت های HOC/
PM/: فرستادن پیام برای بقیه بازیکنان 
FFNN/: نمایش ID فکشن ها و Job ها
SetJob/: تغییر شغل
JVR/:  برای Respawn کردن ماشین های شغل ها
PVR/:  برای Respawn کردن ماشین های پریمیوم
Goto/: تلپورت شدن به مکان پلیر
GoBack/: برگشتن به مکان قبل از استفاده از Goto
CheckMute/: بررسی مدت زمان باقی مانده از محرومیت چت بازیکن 
Slap/: پرتاب کردن بازیکن به بالا با ارتفاع 3 متر
JetPack/: دریافت جت پک
RJetPack/: حذف جت پک
EMembers/: مشاهده تعداد افراد حاضر در ایونت
Respawn/: فرستادن پلیر به مکان اولیه
Freeze/:  ایستادن بازیکن در یک نقطه
UnFreeze/: متوقف کردن حالت ایستادن بازیکن در یک نقطه
FreezeAll/: ایستادن تمامی بازیکنان در یک نقطه با توجه به Distance
UNFreezeAll/: متوقف کردن حالت ایستادن تمامی بازیکنان در یک نقطه
SetHP/: تعیین HP بازیکن
SetHPAll/: تعیین HP تمامی بازیکنان یک محدوده
SetArmor/: تعیین Armor بازیکن
SetArmorAll/: تعیین Armor تمامی بازیکنان یک محدوده
CheckWeapons/: دیدن اسلحه های بازیکن

DV/: از بین بردن ماشین از داخل ماشین ( فقط ماشین هایی که ادمین ساخته )
DVD/: از بین بردن ماشین از بیرون ( فقط ماشین هایی که ادمین ساخته )
UDVD/: از بین بردن از بیرون  ماشین هایی که سر نشین ندارند  ( فقط ماشین هایی که ادمین ساخته )

Go/

 1. LSBank: رفتن به بانک Los Santos 
 2. LVBank: رفتن به بانک Las Venturas 
 3. SFBank: رفتن به بانک San Fierro
 4. 4rah: رفتن به 4 راه 4 Rah
 5. LS: رفتن به شهر Los Santos 
 6. LV: رفتن به شهر Las Venturas
 7. EQ/: رفتن به روستای El Querbados
 8. FC/: رفتن به روستای Fort Carson
 9. LB/: رفتن به روستای Las Barrancas
 10. DM/: رفتن به روستای Dillimore
 11. MG/: رفتن به روستای Montgomery
 12. BB/: رفتن به روستای BlueBerry
 13. PC/: رفتن به روستای Palomino Creek
 14. AP/: رفتن به روستای Angel Pine
 15. AA/: رفتن به فرودگاه خاکی Abandoned Airport
 16. SF/: رفتن به San Fierro 
 17. SF1/: رفتن به پمپ بنزین SF  
 18. BS/: رفتن به روستای SF  
 19. SFM/: رفتن به کوه SF  
 20. SFT/: رفتن Tuning SF 
 21. PD/: رفتن به پارکینگ فکشن PD 
 22. Jail/: رفتن به مکان Jail 
 23. LSA/: رفتن به Airport شهر LS
 24. CS/: رفتن به CarShop
 25. Spawn/: رفتن به  Spawn
 26. Island1/: رفتن به جزیره 1
 27. Island2/: رفتن به جزیره 2

SendLS/: تلپورت کردن یک شخص به LS
Send4Rah/: تلپورت کردن یک شخص به 4 راه

GM/: برای God Mode کردن خود
SetSkin/: تغییر اسکین بازیکن
Drag/: کشیدن بازیکن درون ماشین ها
VehColor/: عوض کردن رنگ ماشین
Vehe/: ساخت چند ماشین از سمت شرق و غرب
Vehn/: ساخت چند ماشین از سمت شمال و جنوب
Nitro/: گذاشتن نیرو بر روی ماشین
Veh/: ساخت ماشین
AmodVeh/: اسپورت کردن ماشین

(RespawnCar (/RC/: برای Respawn کردن ماشین از بیرون
RTC/: برای Respawn کردن ماشین از داخل
GotoCar/: برای Goto کنار یک ماشین
GetCar/: برای آوردن یک ماشین به سمت خود

RACD/: برای Respawn کردن ماشین ها بر اساس Distance
RACM/: ماشین هایی که ساختید Respawn میدهد
RAVM/: پاک کردن تمام ماشین هایی که ساختید

TP /: تلپورت کردن یک بازیکن
GG/: دادن اسلحه
FixVeh/: برای Fix کردن ماشین هایی که ساختید
Flip/: ماشین را Fix و Flip  می کند

 

هاستر 2:

House/: برای Goto کردن در یک خانه
Biz/: برای Goto کردن در یک بیز
SBiz/: برای Goto کردن در یک اسبیز

JetPackTo/: دادن جت پک
RAM/: وارد شدن به House هایی که بسته هستند

FAVM/: برای Fix کردن تمام ماشین هایی که ساختید
VehSlap/: ماشین را به هوا پرتاب می کند
SuperVehSlap/: ماشین را با شتاب زیادی به بالا پرتاب می کند

GGAll/: برای دادن اسلحه به تمامی بازیکنان
SetVehHP/: برای تعیین سطح HP ماشین

TSA/: نمایش دادن سرور تیم اسپیک سرور برای بازیکنان
FOA/: نمایش دادن سایت فروم سرور برای بازیکنان

AmodVehD/: اسپورت کردن ماشین ها براساس Distance 
RPFV/: برای Respawn دادن ماشین یک فرد که در آن نشسته
Duels/: دیدن ID مربوطه به Duel های در حال اجرا
ATuning/: برای اسپورت کردن ماشین های خاص مانند Sultan, Jester  و …
AFCheck/: چک کردن موجودی HQ فکشن ها مانند Materials , Drugs  و …
Weather/: عوض کردن آب و هوا برای یک نفر

Surf/: فعال کردن حالت Surf برای بازیکن
UnSurf/: غیر فعال کردن حالت Surf برای بازیکن
MyUnjail/: ازاد کردن خود از زندان

SkyDive/: پرتاب شدن به بالا و گرفتن چتر نجات
SkydiveD/: پرتاب شدن به بالا و گرفتن چتر نجات بر اساس Distance

 

هاستر 3: 

Mark/: علامت گذاری یک منطقه برای Goto کردن
GotoMark/: رفتن به منطقه ای  که از قبل علامت گذاری کرده اید
IL/: موشک فان
PR/: موشک فان
SurfAll/: فعال کردن حالت Surf برای تمام بازیکنان
UnSurfAll/: غیر فعال کردن حالت Surf برای تمام بازیکنان

MakeLeader/: لیدر کردن پلیر
SurfD/: فعال کردن حالت Surf برای  بازیکنان بر اساس Distance
UnSurfD/: غیر فعال کردن حالت Surf برای  بازیکنان بر اساس Distance
Gotointerior/: رفتن به اینتریور ها 
Ints/: نشان دادن نام و ID اینتریور ها 
SetVehHPD/: برای تعیین سطح HP ماشین ها بر اساس Distance
FAVD/: برای Fix کردن ماشین ها بر اساس Distance
Arelog/: برای ورود مجدد یک بازیکن
KK/: برای اخراج کردن بازیکنی از سرور بر اساس ID

 

قوانین هاستر ها | The Rules Of Hosters

 • هاستر به هیچ عنوان حق دخالت در کار ادمین ها را ندارد.
 • هاستر باید به قوانین عمومی سرور و قوانین FEnglish آگاه باشد.
 • شما حق ندارید از وسایلی مانند تانک، Hydra و Hunter برای کشتن پلیر ها استفاده کنید.
 • قبل از استفاده از CMD هایی که از چگونگی کارکرد آن ها مطلع نیستید حتما از ادمین ها سوال کنید.
 • در نظر داشته باشید که اگر سطحی از تحت تعقیب دریافت کنید دیگر قادر به استفاده از برخی دستور هانخواهید بود.
 • شما حق ندارید رمز اکانت خود را به هیچ شخص دیگری بدهید، درصورت مشاهده هاستری شما گرفته خواهد شد.
 • شما حق ندارید از اسلحه هایی که پلیر های عادی نمی توانند دریافت کنند ( مانند RPG, MiniGun ) برای کشتن آنها استفاده کنید.
 • شما به هیچ عنوان حق سوءاستفاده از دسترسی های خود را ندارید. (برای مثال استفاده از Goto/ برای رسیدن به Boss، باعث دریافت هاستر وارن خواهد شد)
 • هاستر سطح 3 برای استفاده از دستور (MakeLeader/) باید از تمامی قوانین ان فکشن مطلع باشد، در صورت خرابکاری یا عدم رعایت قوانین ان فکشن هاستر وارن دریافت خواهد کرد.

 

 

 • هاستر ها به سه دسته 2،1 و 3 تقسیم میشوند، هرکدام به تعداد رنک خود CMD های بیشتری دارند.
 • توجه داشته باشید قبل از خرید هاستری باید قوانین این بخش را به طور کامل مطالعه و رعایت کنید تا بتوانیم سرور را به مکان بهتری هم برای خود و هم برای بقیه پلیر ها تبدیل کنیم.
×

سبد خرید