قوانین اقلیت گارد ملی ( NG | National Guard )

 وظایف

 • محافظت و نگه داری از زندان است.
 • به قتل رساندن وانتد 5 به بالا
 • به قتل رساندن وانتد Jail Runner

 

 دستور های ویژه

 • [Createspike/]  انداختن مانع میخ برای پنچر کردن ماشین
 • [Removespike/] برداشتن مانع میخ
 • [Removeallspike/]  برداشتن تمامی مانع میخ ها
 • [Punish/] تنبیه برای زندانیان از این دستور برای مجازات زندانیانی که اختشاش می کنند و به زمان زندان 300 ثانیه اضافه می شود.

 

 قوانین تنبیه کردن | Punish:

 • در صورتی که زندانی ها موارد زیر را انجام دادند
 • در زمان استراحت برای زندانی ها اگر زندانی شروع به اختشاش یا DM کرد.
 • مشت زدن به پلیس ها و افراد داخل زندان.
 • در صورتی که با تفنگ تیر اندازی کردند.
 •  یک اخطار به آنها بدهید و اگر به اخطارتان توجه نکردند و کارشان را تکرار کردند
 • می توانید روی آنها فقط 1 بار  از Punish/ استفاده کنید

 

 قوانین وسایل نقلیه گارد ملی:

 •  شما فقط در این شرایط مجاز به استفاده از Hydra و Hunter و Rustler هستید:
 •  زمانی که مجرم سوار هواپیما، هلیکوپتر، قایق یا بالای ساختمان یا پل باشد
 •  حق Heli blade و Stun ندارید

 

 قوانین مربوط به زندان:

 • اگر یک افسر پلیس یک مجرم را در زندان پیدا کند، باید به C-6 یا C-7 بودن او توجه و سپس اقدام کند.
 •  وکیل ها و یا کسانی که برای ملاقات به زندان می آیند باید در پشت اولین باجه بنشینند.
 •  رنک 1 گارد ملی نقش نگهبانان زندان را دارند. کارآنها اجرای قوانین زندان به نحوه احسن می باشد.
 • NG حق ندارند از کسانی که زندانی هستند پول بگیرند و سلول را برای انها باز کنند یا انها را برای ورزش ببرند.
 • در زمان هواخوری زندانی ها اعضای اقلیت NG حق بستن درب سلول ها را ندارند.
 • اعضای اقلیت NG حق تیراندازی بی دلیل در زندان و کشتن زندانی ها یا کشتن وکیل ها را ندارند.
 • در صورتی که فردی در زندان شروع به توهین کردن کرد مدرک جمع کرده و سریعا از دستور [Report/] استفاده کرده و گزارش را به ادمین ها دهید.(بر روی او از دستور Punish/ استفاده نکنید.)

 

 نحوه ی صحیح برخورد با وکیل:

 • وکیل ها در هر زمانی میتوانند برای دادن مجوز آزادی به اتاق ملاقات بروند.
 • اعضای گارد ملی باید از وکیل بپرسند که زندانی مورد نظر در کدام سلول است.
 • سپس زندانی مورد نظر را با دستبند به اتاق ملاقات می آورید.
 • وکیل ها به هیچ عنوان اجازه ورود از گیت اول زندان را ندارند چه برسد به محوطه سلول ها!!!
 •  وکیل ها نمی توانند در زندان اسپم یا تبلیغ کنند.
 • در صورتی که وکیلی در زندان تبلیغ می کرد، سه بار اخطار MT/ میدهیم اگر از زندان خارج نشد، به او وانتد بی توجهی به پلیس را داده و او را بکشید.

 

 نحوه ی صحیح برخورد با افرادی که به ملاقات می آیند:

 • زمانی که در سلول ها باز می شود 14 دقیقه اول هر ساعت: (XX:00 تا XX:14) وقت ملاقات است.
 • بازیکنان می توانند برای ملاقات دوستان زندانی خود به اتاق ملاقات بیایند.
 • افراد گارد ملی باید از این افراد در مقابل کسانی که به قصد خرابکاری به زندان می آیند دفاع کنند.
 • مثلا: بازیکنان با سطح +5 که زندانی نباشند و در زندان DM کنند، وانتد پنج Jail Chaos دریافت می کنند.
 • به بازیکنانی که خارج از زمان ملاقات وارد زندان میشوند(دقت کنید که وکیل نباشند) سه بار اخطار MT/ میدهیم اگر از زندان خارج نشد، به او وانتد بی توجهی به پلیس را داده و او را بکشید.

 

 قوانین مربوط به میخ | Spike:

 • از [Createspike/] زمانی می توانید استفاده کنید که می خواهید مجرمی را از بین ببرید و مجرم سوار موتور یا ماشین است.
 • توجه کنید که بعد از ساخت میخ و از بین بردن مجرم، با دستور [Removespike/] میخ ساخته شده را باید از بین ببرید.
×
×

سبد خرید